Βασικές αρχές SEO

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την επιτυχία σας στο SEO, όπως:

1. Βελτιστοποίηση εμπειρίας αναζήτησης

Κατάταξη στην κορυφή: Επιφάνεια εργασίας έναντι κινητού

Ειδήσεις και περιεχόμενο

Πλαίσια ενημέρωσης προσωπικών στοιχείων

Οι άνθρωποι συνεχώς αναζητούν

Εφαρμόστε SEO σε διαφορετικές πλατφόρμες

2. Βελτιστοποίηση περιεχομένου για ανθρώπους

Περιεχόμενο, λέξεις-κλειδιά και αλγόριθμοι αναζήτησης

Γιατί έχει σημασία το περιεχόμενο

Δώστε στους ανθρώπους περιεχόμενο που θέλουν

Κοινωνικά δίκτυα, ακρόαση

Μελέτησε τον ανταγωνιστή σου

Μελετήστε πρώτα την βελτιστοποίηση στο κινητό

Κάντε το SEO μέρος του DNA σας

3. Βελτιστοποίηση φωνητικής αναζήτησης

Βελτιστοποίηση για φωνητική αναζήτηση

Μετατρέψτε το περιεχόμενο σε ενέργειες και δεξιότητες

Το μέλλον της φωνητικής αναζήτησης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

--

--

https://webdesignzone.eu

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store